Cited by CrossRef (2)

  1. Xin Zhu, Yun-yun Quan, Zhu-jun Yin, Min Li, Ting Wang, Lu-yao Zheng, Shi-qi Feng, Jun-ning Zhao, Li Li. Sources, morphology, phytochemistry, pharmacology of Curcumae Longae Rhizoma, Curcumae Radix, and Curcumae Rhizoma: a review of the literature. Front. Pharmacol. 2023;14
    https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1229963
  2. Yanting Zhang, Huijie Zhao, Xiaodi Fu, Kexiao Wang, Jiahao Yang, Xinyuan Zhang, Honggang Wang. The role of hydrogen sulfide regulation of pyroptosis in different pathological processes. European Journal of Medicinal Chemistry 2024;268:116254
    https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2024.116254