Cited by CrossRef (1)

  1. Jiahao Chen, Wu Luo, Chenghong Hu, Miao Ren, Haowen Xu, Xiangwei Xu, Weifeng Li, Yue Chen, Jingjing Shao, Zhongxiang Xiao, Xinting Lv, Guang Liang. Tanshinone IIA analogue 15a inhibits NLRP3-mediated inflammation by activating mitophagy in macrophages to alleviate acute tubular necrosis. International Immunopharmacology 2023;118:110065
    https://doi.org/10.1016/j.intimp.2023.110065