Cited by CrossRef (2)

  1. Weichen Liu, Xue Tian, Lingwen Gu, Bing Yu, Ziyi Wang, Menghui Chi, Jing Lin, Qian Wang, Guibo Liu, Guiqiu Zhao, Cui Li. Oxymatrine mitigates Aspergillus fumigatus keratitis by suppressing fungal activity and restricting pyroptosis. Experimental Eye Research 2024;240:109830
    https://doi.org/10.1016/j.exer.2024.109830
  2. Kailong Zhou, Dong Liu, Yesheng Jin, Wei Xia, Peng Zhang, Zhiqiang Zhou. Oxymatrine ameliorates osteoarthritis via the Nrf2/NF-κB axis in vitro and in vivo. Chemico-Biological Interactions 2023;380:110539
    https://doi.org/10.1016/j.cbi.2023.110539