Cited by CrossRef (1)

  1. Meiqin Wang, Runjing Wang, Lieyao Li, Yingfei Yan, Shuailong Jia, Hongliang Jiang, Zhifeng Du. Quantitative proteomics of plasma and liver reveals the mechanism of turmeric in preventing hyperlipidemia in mice. Food Funct. 2021;12:10484
    https://doi.org/10.1039/D1FO01849C