Cited by CrossRef (10)

 1. Hua Tian, Zhaoqiang Zhang, Xiaoyan Han, Tianqi Pan, Geru Tao, Peng Jiao, Lei Zhai, Libo Yang, Xiaoxu Wang, Yilin Yao, Shucun Qin, Shutong Yao. D4F alleviates the C/EBP homologous protein-mediated apoptosis in glycated high-density lipoprotein-treated macrophages by facilitating autophagy. Exp Biol Med (Maywood) 2021:153537022110453
  https://doi.org/10.1177/15353702211045323
 2. Weiying Kong, Jiaxuan Mao, Yang Yang, Jing Yuan, Junhao Chen, Yu Luo, Tao Lai, Li Zuo. Mechanisms of mTOR and Autophagy in Human Endothelial Cell Infected with Dengue Virus-2. Viral Immunology 2020;33:61
  https://doi.org/10.1089/vim.2019.0009
 3. Joo-Hui Han, Hyun-Soo Park, Do-Hyung Lee, Jun-Hwan Jo, Kyung-Sun Heo, Chang-Seon Myung. Regulation of autophagy by controlling Erk1/2 and mTOR for platelet-derived growth factor-BB-mediated vascular smooth muscle cell phenotype shift. Life Sciences 2021;267:118978
  https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118978
 4. Hyesu Jeon, Diem Thi Ngoc Huynh, Naehwan Baek, Thuy Le Lam Nguyen, Kyung-Sun Heo. Ginsenoside-Rg2 affects cell growth via regulating ROS-mediated AMPK activation and cell cycle in MCF-7 cells. Phytomedicine 2021;85:153549
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2021.153549
 5. Yujin Jin, Naehwan Baek, Soyoung Back, Chang-Seon Myung, Kyung-Sun Heo. Inhibitory Effect of Ginsenosides Rh1 and Rg2 on Oxidative Stress in LPS-Stimulated RAW 264.7 Cells. J Bacteriol Virol 2018;48:156
  https://doi.org/10.4167/jbv.2018.48.4.156
 6. Jun-Hwan Jo, Hyun-Soo Park, Do-Hyung Lee, Joo-Hui Han, Kyung-Sun Heo, Chang-Seon Myung. Rosuvastatin Inhibits the Apoptosis of Platelet-Derived Growth Factor–Stimulated Vascular Smooth Muscle Cells by Inhibiting p38 via Autophagy. J Pharmacol Exp Ther 2021;378:10
  https://doi.org/10.1124/jpet.121.000539
 7. Hua Tian, Yanyan Li, Panpan Kang, Zhichao Wang, Feng Yue, Peng Jiao, Nana Yang, Shucun Qin, Shutong Yao. Endoplasmic reticulum stress‐dependent autophagy inhibits glycated high‐density lipoprotein‐induced macrophage apoptosis by inhibiting CHOP pathway . J Cell Mol Med 2019;23:2954
  https://doi.org/10.1111/jcmm.14203
 8. Dorien G De Munck, Guido RY De Meyer, Wim Martinet. Autophagy as an emerging therapeutic target for age-related vascular pathologies. Expert Opinion on Therapeutic Targets 2020;24:131
  https://doi.org/10.1080/14728222.2020.1723079
 9. Yin-Yu Zhang, Ya-Ning Shi, Neng Zhu, Wei Wang, Chang-Feng Deng, Xue-Jiao Xie, Duan-Fang Liao, Li Qin. Autophagy: a killer or guardian of vascular smooth muscle cells. Journal of Drug Targeting 2020;28:449
  https://doi.org/10.1080/1061186X.2019.1705312
 10. Bieke Steenput, Cédric HG. Neutel, Nina Hermans, Wim Martinet, Guido R.Y. De Meyer, Pieter-Jan Guns, Lynn Roth. Autophagy in Health and Disease. 2020.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822003-0.00026-7