Cited by CrossRef (25)

 1. Qiong-Hui Huang, Lie-Qiang Xu, Yu-Hong Liu, Jia-Zhen Wu, Xue Wu, Xiao-Ping Lai, Yu-Cui Li, Zi-Ren Su, Jian-Nan Chen, You-Liang Xie. Polydatin Protects Rat Liver against Ethanol-Induced Injury: Involvement of CYP2E1/ROS/Nrf2 and TLR4/NF-κB p65 Pathway. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017;2017:1
  https://doi.org/10.1155/2017/7953850
 2. Zhisheng Xie, Lingjun Zhong, Yanrao Wu, Xiaomeng Wan, Hua Yang, Xiaojun Xu, Ping Li. Carnosic acid improves diabetic nephropathy by activating Nrf2/ARE and inhibition of NF-κB pathway. Phytomedicine 2018;47:161
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2018.04.031
 3. Sandeep Subramanya, Balaji Venkataraman, Mohamed Meeran, Sameer Goyal, Chandragouda Patil, Shreesh Ojha. Therapeutic Potential of Plants and Plant Derived Phytochemicals against Acetaminophen-Induced Liver Injury. IJMS 2018;19:3776
  https://doi.org/10.3390/ijms19123776
 4. Guosheng Lin, Dandan Luo, Jingjing Liu, Xiaoli Wu, Jinfen Chen, Qionghui Huang, Lingye Su, Lei Zeng, Hongfeng Wang, Ziren Su. Hepatoprotective Effect of Polysaccharides Isolated from Dendrobium officinale against Acetaminophen-Induced Liver Injury in Mice via Regulation of the Nrf2-Keap1 Signaling Pathway. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018;2018:1
  https://doi.org/10.1155/2018/6962439
 5. Yan Zhao, Xue Shi, Chunchun Ding, Dongcheng Feng, Yang Li, Yan Hu, Li Wang, Dongyan Gao, Xiaofeng Tian, Jihong Yao. Carnosic acid prevents COL1A2 transcription through the reduction of Smad3 acetylation via the AMPKα1/SIRT1 pathway. Toxicology and Applied Pharmacology 2018;339:172
  https://doi.org/10.1016/j.taap.2017.12.010
 6. Chun-Yi Lai, Chia-Yuan Lin, Chi-Rei Wu, Chon-Haw Tsai, Chia-Wen Tsai. Carnosic Acid Alleviates Levodopa-Induced Dyskinesia and Cell Death in 6-Hydroxydopamine-lesioned Rats and in SH-SY5Y Cells. Front. Pharmacol. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fphar.2021.703894
 7. Abdullah A. AlKahtane, Esraa Ghanem, Simona G. Bungau, Saud Alarifi, Daoud Ali, Gadah AlBasher, Saad Alkahtani, Lotfi Aleya, Mohamed M. Abdel-Daim. Carnosic acid alleviates chlorpyrifos-induced oxidative stress and inflammation in mice cerebral and ocular tissues. Environ Sci Pollut Res 2020;27:11663
  https://doi.org/10.1007/s11356-020-07736-1
 8. Dilek B. Donmez, Sedat Kacar, Ridvan Bagci, Varol Sahinturk. Protective effect of carnosic acid on acrylamide‐induced liver toxicity in rats: Mechanistic approach over Nrf2‐Keap1 pathway. J Biochem Mol Toxicol 2020;34
  https://doi.org/10.1002/jbt.22524
 9. Yang Ke, Lianghui Zhan, Tingting Lu, Cong Zhou, Xue Chen, Yingjie Dong, Guiyuan Lv, Suhong Chen. Polysaccharides of Dendrobium officinale Kimura & Migo Leaves Protect Against Ethanol-Induced Gastric Mucosal Injury via the AMPK/mTOR Signaling Pathway in Vitro and vivo. Front. Pharmacol. 2020;11
  https://doi.org/10.3389/fphar.2020.526349
 10. Xing-Yue Xu, Zi Wang, Shen Ren, Jing Leng, Jun-nan Hu, Zhi Liu, Chen Chen, Wei Li. Improved protective effects of American ginseng berry against acetaminophen-induced liver toxicity through TNF-α-mediated caspase-3/-8/-9 signaling pathways. Phytomedicine 2018;51:128
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2018.09.234
 11. Chunxiu Lin, Xiaoying Zhang, Jie Xiao, Qiqi Zhong, Yong Kuang, Yong Cao, Yunjiao Chen. Effects on longevity extension and mechanism of action of carnosic acid in Caenorhabditis elegans. Food Funct. 2019;10:1398
  https://doi.org/10.1039/C8FO02371A
 12. Kayoko Kawakami, Chie Moritani, Misugi Uraji, Akiko Fujita, Koji Kawakami, Tadashi Hatanaka, Etsuko Suzaki, Seiji Tsuboi. Hepatoprotective effects of rice-derived peptides against acetaminophen-induced damage in mice. J. Clin. Biochem. Nutr. 2017;60:115
  https://doi.org/10.3164/jcbn.16-44
 13. Ngoc Uy Nguyen, Brendan David Stamper. Polyphenols reported to shift APAP-induced changes in MAPK signaling and toxicity outcomes. Chemico-Biological Interactions 2017;277:129
  https://doi.org/10.1016/j.cbi.2017.09.007
 14. Chenqing Ning, Xiaoguang Gao, Changyuan Wang, Yulong Kong, Zhihao Liu, Huijun Sun, Pengyuan Sun, Xiaokui Huo, Xiaodong Ma, Qiang Meng, Kexin Liu. Ginsenoside Rg1 protects against acetaminophen-induced liver injury via activating Nrf2 signaling pathway in vivo and in vitro. Regulatory Toxicology and Pharmacology 2018;98:58
  https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2018.07.012
 15. Devaraj Ezhilarasan, Subramanian Raghunandhakumar. Boldine treatment protects acetaminophen‐induced liver inflammation and acute hepatic necrosis in mice. J Biochem Mol Toxicol 2021;35
  https://doi.org/10.1002/jbt.22697
 16. Violetta Krajka-Kuźniak, Jarosław Paluszczak, Wanda Baer-Dubowska. The Nrf2-ARE signaling pathway: An update on its regulation and possible role in cancer prevention and treatment. Pharmacological Reports 2017;69:393
  https://doi.org/10.1016/j.pharep.2016.12.011
 17. S. Casas-Grajales, P. Muriel. Liver Pathophysiology. 2017.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804274-8.00043-6
 18. Liangcai Lin, Huanyu Guan, Rui Li, Xiangming Liao, Feifei Zhao, Min Wang, Jing Li, Guobo Xu, Xun He, Jinjuan Zhang, Yongjun Li, Yonglin Wang, Meng Zhou, Shanggao Liao. Auriculatone Sulfate Effectively Protects Mice Against Acetaminophen-Induced Liver Injury. Molecules 2019;24:3642
  https://doi.org/10.3390/molecules24203642
 19. Mingzhu Yan, Yazhen Huo, Shutao Yin, Hongbo Hu. Mechanisms of acetaminophen-induced liver injury and its implications for therapeutic interventions. Redox Biology 2018;17:274
  https://doi.org/10.1016/j.redox.2018.04.019
 20. Lihong Gong, Li Liao, Xuyang Dai, Xinyan Xue, Cheng Peng, Yunxia Li. The dual role of immune response in acetaminophen hepatotoxicity: Implication for immune pharmacological targets. Toxicology Letters 2021;351:37
  https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2021.08.009
 21. Wen-Ping Jiang, Shyh-Shyun Huang, Yoshikazu Matsuda, Hiroshi Saito, Naoto Uramaru, Hui-Ya Ho, Jin-Bin Wu, Guan-Jhong Huang. Protective Effects of Tormentic Acid, a Major Component of Suspension Cultures of Eriobotrya japonica Cells, on Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity in Mice. Molecules 2017;22:830
  https://doi.org/10.3390/molecules22050830
 22. Sana Bahri, Saloua Jameleddine, Vadim Shlyonsky. Relevance of carnosic acid to the treatment of several health disorders: Molecular targets and mechanisms. Biomedicine & Pharmacotherapy 2016;84:569
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2016.09.067
 23. Ling Chang, Dongwei Xu, Jianjun Zhu, Guangbo Ge, Xiaoni Kong, Ying Zhou. Herbal Therapy for the Treatment of Acetaminophen-Associated Liver Injury: Recent Advances and Future Perspectives. Front. Pharmacol. 2020;11
  https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00313
 24. Ke Yang, Lianghui Zhan, Tingting Lu, Cong Zhou, Xue Chen, Yingjie Dong, Guiyuan Lv, Suhong Chen. Dendrobium officinale polysaccharides protected against ethanol-induced acute liver injury in vivo and in vitro via the TLR4/NF-κB signaling pathway. Cytokine 2020;130:155058
  https://doi.org/10.1016/j.cyto.2020.155058
 25. Mohamed Sadek Abdel-Bakky, Gouda Kamel Helal, El-Sayed Mohamed El-Sayed, Elham Amin, Abdulmajeed Alqasoumi, Ahmad Alhowail, Eman Sayed Said Abdelmoti, Ahmed Saad Saad. Loss of RAR-α and RXR-α and enhanced caspase-3-dependent apoptosis in N-acetyl-p-aminophenol-induced liver injury in mice is tissue factor dependent. Korean J Physiol Pharmacol 2021;25:385
  https://doi.org/10.4196/kjpp.2021.25.5.385